Välkommen till Babas Burgers

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Babas Burgers and Bites Sweden 2 AB (nedan ”oss” eller ”vi”). När du använder vår mobilapplikation och/eller e-handelsplats Babas Burgers (nedan ”plattform”) kan det hända att dina personuppgifter behandlas av oss. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett lagenligt, säkert och transparent sätt. Den här integritetspolicyn syftar till att beskriva varför vi behandlar dina uppgifter, när det sker och hur vi behandlar dem. I policyn kan du också läsa om vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har.

Vem som ansvarar för dina personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som krävs för att ta emot, administrera och fullgöra en beställning via plattformen, och för att administrera ett eventuellt användarkonto i vår plattform. Vi är också ansvariga för den personuppgiftsbehandling som syftar till att föra statistik över hur många individuella användare vi har i vår plattform samt hur ofta dessa individuella användare besöker plattformen.

Vår plattform tillhandahålls via Caspeco AB som i detta avseende är vårt personuppgiftsbiträde. Innebörden av detta är att Caspeco AB endast behandlar dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner.

För att kunna erbjuda en kundklubb så samarbetar vi med Piggy Netherlands B.V. vilka då agerar som vårt personuppgiftsbiträde. Innebörden av detta är att Piggy Netherlands B.V. endast behandlar dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner.

I de fall där betalning krävs för att kunna slutföra eller beställning samlas sedvanlig information vid betalning över Internet in. Lagring av uppgifter sker i en PCI-certifierad miljö och uppgifterna kan inte ses av oss eller våra personuppgiftsbiträden i klartext.

Vilka personuppgifter som vi behandlar

När du gör en beställning via vår plattform, skapar ett användarkonto i plattformen och/eller ansluter dig till vår kundklubb behöver vi vissa uppgifter om dig för att fullgöra din begäran, administrera ditt användarkonto i plattformen och/eller ansluta dig till kundklubben. Dessa uppgifter är för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, geografiska uppgifter och betalningsuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter som du frivilligt valt att dela med oss.

Syfte och rättslig grund för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera och färdigställa din beställning via vår plattform, och för att administrera din betalning. Om du valt att skapa ett användarkonto i vår plattform, så använder vi dina uppgifter för att administrera ditt användarkonto. Denna behandling krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Vi använder också dina personuppgifter för att kunna föra statistik över hur många individuella användare vi har i vår plattform samt hur ofta dessa individuella användare besöker plattformen. Denna statistiska behandling sker på grundval av ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla dig en förbättrad version av vår plattform.

Om du har valt att ansluta dig till vår kundklubb, så använder vi också dina uppgifter för att administrera din anslutning. Kundklubben tillhandahålls i samarbete med Piggy Netherlands B.V. Denna behandling krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Hur länge dina personuppgifter sparas

När du gjort eller beställning via vår plattform så sparar vi dina personuppgifter tills din begäran är färdigställd av oss.

Om du har valt att skapa ett användarkonto i vår plattform, så sparar vi dina personuppgifter så länge du har ett användarkonto och i maximalt tolv (12) månader därefter. Om du begär det, så kan denna lagringsperiod förkortas.

Vi sparar också dina personuppgifter i statistiska ändamål i maximalt tolv (12) månader från den aktuella användningen av vår plattform. Statistik som innehåller uppgifter som inte anses vara personuppgifter lagras tills vidare.

Om du har valt att ansluta dig till vår kundklubb så sparar vi dina personuppgifter så länge du väljer att vara ansluten till kundklubben och i maximalt tolv (12) månader därefter. Om du begär det, så kan denna lagringsperiod förkortas.

Dina personuppgifter kan härutöver komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med Caspeco AB och Piggy Netherlands B.V. vilka agerar personuppgiftsbiträden. Innebörden av att detta är att de endast behandlar dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Notera dock att vi inte säljer din personliga information till tredje part.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi och vår(a) samarbetspartner(s) behandlar som huvudregel personuppgifter endast inom EU/EES.

Om behandling sker utanför EU/EES så finns det antingen ett beslut från EU-kommissionen om att landet har en adekvat skyddsnivå eller att lämpliga skyddsåtgärder, såsom EU-kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser eller bindande företagsbestämmelser, gäller för att säkerställa att personuppgifterna skyddas.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du har rätt att vända dig till den personuppgiftsansvarige och begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig samt begära information (s.k. registerutdrag) om bl.a. ändamålen med behandlingen, vilka som mottagit personuppgifterna m.m. Den personuppgiftsansvarige kommer att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan en administrationsavgift komma att tas ut.

Rätt till rättelse och begränsning: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering: Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd). Bl.a. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållanden som gör att den personuppgiftsansvarige inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt att invända och återkalla samtycke: Du har rätt att återkalla lämnat samtycke med giltighet från tidpunkten för återkallelsen. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för marknadsföring och de kommer då inte längre att behandlas för detta ändamål.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få hjälp med att överföra de personuppgifter som du lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal eller att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att lämna in klagomål: Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta den personuppgiftsansvarige, se under rubriken kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Vid omfattande ändringar eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i denna policy, kommer vi att informera om detta på lämpligt sätt.